เกี่ยวกับ CREC

สำนักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) คือ หน่วยงานกลางที่จัดตั้งขึ้น โดยการระดมความคิดจากกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันต่างๆที่มีการพิจารณาการวิจัยทางคลินิก ซึ่งโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลายสถาบัน จะมีขั้นตอนยุ่งยากและเสียเวลามากจึงได้มีการประชุมและมีข้อสรุปให้จัดตั้งสำนักงานฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เป็นพหุสถาบันเพื่อให้โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลายสถาบันสามารถเริ่มอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Learn More

หน้าที่และความรับผิดชอบ CREC

-พัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร และสถาบัน ในประเทศไทย

-ผลักดันให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการพิจารณาโครงการวิจัยในคนในประเทศไทย

-ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนในระดับมาตรฐานสากล

Learn More

ขั้นตอนการยื่นโครง CREC

การยื่นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย

 

เอกสารดาวน์โหลด

 1. Initial Submissn
  AP 01_1_2017 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาฯ (ชีวการแพทย์)
  AP 01_2_2017 แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณา (สังคมศาสตร์)
  AP 02_2017 แบบแสดงผลประโยชน์ทับซ้อน
  ตารางชี้แจงการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ
  รายการเอกสารสำหรับ Initial Submission
 2. Protocol Amedment
  AP 04_2017 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงร่างการวิจัย
 3. Continuing Report
  AP 05_2017 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
  AP 07_2017 รายงานสรุปผลการวิจัย
 4. Safety Report
  AP 06_1_2017 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ในสถาบัน
  AP 06_2_2017 รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง นอกสถาบัน
 5. Protocol Termination
  AP 08_2017 แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
 6. Protocol Deviation
  AP 09_2017 แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

Copyright © Research Ethics Management System 2020 by CREC