เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Biomedical Research)

ณัฐา วงศ์วุฒิสาโรช (Natta Wongwuttisaroj)
E-mail: natta@crecthairesearch.onmicrosoft.com
โทร 087-674-4405
Initial Submission / Re-submission

ฑิมพิกา นิ่มขำ (Tempika Nimkham)
E-mail: timpika.nimkham.crec@gmail.com
โทร 098-564-7497
Revised / SAE / Deviation

ศศิธร เลิศเกียรติบัญชา (Sasithorn Leartkeatbuncha)
E-mail: sasithorn.crec@hotmail.com
Amendment

พีระพล ชูศรีโฉม
E-mail: peerapol.crec@gmail.com
SAE / Deviation

ปัญญาพร วงศ์งาม
E-mail: preawpyp_crec@hotmail.com
Continuing Report

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Social / Behavioral Research)

กัญญาภัทร วรสุวรรณาบุญ (Kunyaphat Vorasuwonnabun)
E-mail: kunyaphat.crec@hotmail.com

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ชั้น 5 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02 579 0117