เกี่ยวกับ CREC

สำนักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC) คือ หน่วยงานกลางที่จัดตั้งขึ้น โดยการระดมความคิดจากกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันต่างๆที่มีการพิจารณาการวิจัยทางคลินิก ซึ่งโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลายสถาบัน จะมีขั้นตอนยุ่งยากและเสียเวลามากจึงได้มีการประชุมและมีข้อสรุปให้จัดตั้งสำนักงานฯ เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เป็นพหุสถาบันเพื่อให้โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลายสถาบันสามารถเริ่มอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Learn More

หน้าที่และความรับผิดชอบ CREC

-พัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร และสถาบัน ในประเทศไทย

-ผลักดันให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการพิจารณาโครงการวิจัยในคนในประเทศไทย

-ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนในระดับมาตรฐานสากล

Learn More

รายนามคณะกรรมการกลาง CREC

รายนามคณะกรรมการกลาง
สำนักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย (CREC)

 

- ชุดชีวการแพทย์

- ชุดสังคมศาสตร์ /  พฤติกรรมศาสตร์

 

Learn More

การยื่นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย

การยื่นโครงการผ่านระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทย

  • ลงทะเบียน
  • Login เข้าสู่ระบบ
  • ส่งเอกสารประการยื่นโครงการ
  • ตรวจสอบสถานะ
การยื่นโครงการผ่านระบบ

ท่านสามารถยื่นโครงการผ่านระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในคนของประเทศไทยในแบบ ONLINE