เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ฑิมพิกา นิ่มขำ (Timpika Nimkham)
Tel 098-5647497
E-mail: timpika.nimkham.crec@gmail.com


กัญญาภัทร เมณฑ์กูล (Kunyaphat Menkool)
E-mail: kunyaphat.crec@hotmail.com

ศศิธร เลิศเกียรติบัญชา (Sasithorn Leartkeatbuncha)
E-mail: sasithorn.crec@hotmail.com

ที่อยู่

สำนักงานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ชั้น 5 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02 579 0117
เบอร์มือถือ : 098-5647497